JEGYZŐKÖNYV A 2017.05.09 VEZETŐSÉGVÁLASZTÓ TAGGYŰLÉSRŐL

More
7 years 1 month ago - 7 years 1 month ago #49 by tassymari
JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület
2017. május 9-i Taggyűléséről

Időpont: 2017. május 9. kedd 16 óra
Helyszín: Hangszerészképző Szakközépiskola
1064 Budapest, Vörösmarty u.35.

Jelen vannak: külön íven szerkesztett jelenléti ív szerint 19 fő rendes/társult tag és 2 fő tiszteletbeli tag, összesen 21 tag.

A taggyűlés levezető elnöke Kónya Lajos elnök, aki köszönti a megjelent tagokat ezen a fontos, vezetőségválasztó taggyűlésen.
A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Tassy Andrásné titkárt, hitelesítésre Blaszauer Róbert és Délczeg Zoltán tagokat.

Tassyné kéri a jelenléti ív aláírását. A jelenléti ívet a tagok aláírják, mely alapján megállapítja, mivel a szavazóképes tagság 40 fő, (figyelembe véve a 2 kilépett tagot és a 2 éves tagdíjhátralék miatt törlés alatt lévő 1 főt), az érvényes Alapszabály szerint 40/3+1=14 fővel a taggyűlés határozatképes.

Napirendi pontok:

1. pont. A 2016. évi Mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása.
Előadó: Tassy Andrásné
2.pont Az NEA pályázataink eredménye, szerződéskötés ismertetése
Előadó: Tassy Andrásné
3.pont A hangszerbeszerzési pályázati ajánlás elkészítésének és véglegesítésének
ismertetése, elfogadása, beszámoló az előző taggyűlés határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Délczeg Zoltán
4.pont Vezetőségválasztás.
Levezetője a Jelölő Bizottság elnöke: Blaszauer Róbert
5. Az új vezetőség "ars poetica"-ja.
6. Egyebek (pénzügyi helyzet, tagdíj fizetés, stb.)

Kónya Lajos elnök felkéri Tassy Andrásnét az első 2 napirendi pont ismertetésére.

1. Napirendi pont.
Tassy Andrásné bemutatja és körbeadja a kinyomtatott 2016 évi Mérlegbeszámolót és a Közhasznúsági mellékletet, valamint a Főkönyvi kivonatot, a Könyvelési kartonokat ás a Pénztárjelentést. A 2016. évi összes bevétel 685.800,-Ft, ebből tagdíj 378eFt, működési pályázatból 2015 évről áthúzódó 250eFt, SZJA 1%-ból pedig 57044,-Ft-ot kaptunk. Az összes kiadás 470.356,-Ft, amelyből 120eFt könyvelési +50eFt pályázatírási költség, 240eFt útiköltség térítés, 45eFt egy 2015-ről áthúzódott milánói közreműködői költség, a többi irodaszer, bank és internet előfizetési átírási költség. Az eredmény 215eFt nyereség. A záró pénzállomány 1444eFt, amelyből 572eFt a bankban lekötve. Tavaly két rendezvényen vettünk részt kiállítással és szervezéssel, májusban Szecsődi Ferenc hegedűművész, egyetemi tanár által szervezett „A Magyar Hegedű Ünnepe” három napos rendezvénysorozaton a budapesti Vigadóban, szeptemberben pedig a Károlyi Kastélyban rendeztünk hangszerkiállítást és vettünk részt az előadásokon és a szervezésben. Ezek a programok számunkra nem jelentettek költséget.
2017/07.sz. Határozat: a taggyűlés egyhangúan elfogadta a 2016. évi
Mérlegbeszámolót és a Közhasznúsági jelentést.

2. Napirendi pont.
Tassyné bemutatja a beadott pályázatainkra kapott értesítéseket.
A pályázatokat az Nemzeti Együttműködési Alap kiírása szerint készítettük el a „Civil szervezetek működési célú támogatása 2017.” és a „ Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2017.” témákra.
Az NEA-NO-17-M-0880 számú működési pályázaton a kért összeget, 450eFt-ot nyertünk működésre, számítógép ill. laptop vásárlásra.
A működési támogatásra a szerződéskötés folyamatban van. Az összeget számlák alapján a 2017.04.01-2018.03.31 időszakban lehet felhasználni. A pályázatban szereplő önrész: 300eFt + 294.150,-Ft értékű önkéntes munka az érvényes szabályok szerinti minimálbér alapján számolva.
A szerződésben komoly garanciát kell vállalni a kért támogatás szabályos felhasználására, a tárgyi eszközre kapott támogatást nem lehet dologi kiadásra átcsoportosítani.
Tassyné a laptop vásárláshoz az informatikus tagtársak segítségét kéri, az eszközt a székhelyen -a Hangszerészképző iskolában - javasolja elhelyezni, ahol minden tag információt kaphat az egyesületet érintő jogszabályokról, pályázati lehetőségekről, minden alapadathoz, elszámoláshoz, honlapcikkekhez hozzáférhet megfelelő belépést, védelmet kialakítva, valamint az elnökségi üléseken és a taggyűléseken is ez a laptop használható.
Az NEA-NO-17-SZ-0711 számú szakmai pályázatunk, - amelyet „Elődeink nyomában Cremonában” címmel terveztünk tagjainkkal-mesterekkel-diákokkal-tanárokkal közös szakmai útra a Mondomusica kiállítás idején, - nem nyert, pályázatunk a Várólista 844. helyén áll.
2017/08.sz. Határozat: a taggyűlés egyhangúan elfogadta a 2017. évi pályázatokról
szóló beszámolót és az ezzel kapcsolatos teendőket.

3. Napirendi pont.
Délczeg Zoltán ismereti, hogy az előző taggyűlésen hozott határozatok alapján hogyan készült el, és milyen állapotban van a hangszerbeszerzési pályázati ajánlás.
A KLIK erre az évre több egységre oszlott, a központ rész pályázati kiírásokért felelős vezetőjével többször beszélt telefonon, és beküldött egy pályázati kiírást felfüggesztő levelet az anomáliák tisztázása és egy az MHSZE által készítendő szakmai ajánlás figyelembevétele érdekében.
A zongorások Cseke László, Cseke Gábor, Kovács Balázs, valamint Lendvai Tamás közreműködésével a 2 hónap alatt többször megbeszélve, módosítva, javítva elkészítették és véglegesítették a KLIK-nek beadható zongora és cimbalom beszerzési ajánlást.
A vonósok a személyeskedést és az ellentéteket nem nélkülöző levelezgetések ellenére Délczeg Zoltán, Blaszauer Róbert és Rácz Pál közreműködésével, Kónya Lajos és Semmelweis Tibor kritikáival elkészítettek egy ajánlást, amit még véglegesíteni kell. Ehhez többen – Tassy András, Kónya Lajos, Rácz Pál vállalták, hogy további leírást adnak, de szükségesnek tartanak egy együttműködő megbeszélést, amelyre Rácz Pál üzletében május 19-én 15 órától kerül sor.
A fúvósok részéről nem készült ajánlás, Juhász Zoltán úgy érzi, hogy ő nem kompetens személy arra, hogy amit a tanároknak kellene megfogalmazni, azt ő határozza meg.

Ennek ellenére az a vélemény alakul ki, hogy mivel a pályázat kiíró állami hatóságoknál nincs hangszerész szakmában jártas szakember, így szükséges egy ajánlást, szakmai feltételrendszert elkészíteni a zenetanárok tapasztalatait, elvárásait is és a magyar hangszerkészítők érdekeit is figyelembe véve.
A fúvós ajánlásról elkészítéséről is gondoskodni kell, mert a hangszerbeszerzések kiírásánál a legnagyobb értékű hangszerpályázatokat ők adják be.
Ezzel az új elnökségnek foglalkozni kell.

4. Napirendi pont.
Vezetőségválasztás.
Az érvényben lévő Alapszabály szerint a tisztségviselőket 2 évre választjuk, ezért a leköszönő elnökség tagjaira jelölteket kell állítani. A februári taggyűlésen Jelölő Bizottságot neveztünk ki.
Blaszauer Róbert, a Jelölő bizottság elnöke beszámol arról, hogy a bizottság tagjai – Cseke Gábor, Juhász Zoltán, Rácz Pál és saját maga- nagyon sok tag véleményét, javaslatát meghallgatták, egyeztették, ennek alapján tették meg javaslatukat a jelöltekre, ami e-mailben kiküldésre került a taggyűlést megelőzően. Ezek alapján javasolják megválasztásra az alábbi tagokat.
Elnök jelölt :
Szecsődi Ferenc hegedűművész, tanszékvezető egyetemi tanár,
a Magyar Hegedű Ünnepe rendezvénysorozat fő
szervezője, a Hubay Társaság alapítója, a magyar
hangszerkészítők pártfogója.
A mai taggyűlésen sajnos elfoglaltságai miatt nem tud részt venni, későn
tudta meg a taggyűlés időpontját, belépési szándékát megerősítette, a
nyilatkozatot elküldte Tassynénak, egyúttal telefonon a tegnapi napon
választ adott arra, ha a tagság megszavazza, ő elvállalja az elnöki
megbízást.
Alelnök jelöltek: figyelembe véve azt az elképzelést, hogy szakosztályok működjenek és
az elnökség tagjai képviseljék a szakosztályokat és az egyesületi munka
a szakosztályok együttműködésével történjen,
Cseke László zongorakészítő mester,
a zongora-cimbalom szakosztály képviselője,
Délczeg Zoltán vonós-pengetős hangszerkészítő, igazságügyi szakértő,
a vonós szakosztály képviselője,
Juhász Zoltán rézfúvós mester,
a fúvós szakosztály képviselője.
Titkár-pénztáros jelölt:
Tassy Andrásné nyugdíjas gazdasági vezető.

Mivel a szavazást megelőzően lehetőség van a jelenlévő tagok részéről további jelöltek állítására, Kónya Lajos javasolja alelnöknek az alábbi tagokat, akiknek nyilatkozniuk kell, szavazattöbbség esetén vállalják-e a megbízást:
Lendvai Tamás zongorakészítő mestert, a Hangszerészképző iskola igazgatóját a
zongora-cimbalom szakosztály részéről,
Blaszauer Róbert vonós-pengetős hangszerkészítő mestert a vonós szakosztály
részéről.

Mindkét új jelölt vállalja többségi szavazási eredmény esetén az alelnöki megbízást.

Tassy Andrásné megköszöni a Jelölő bizottság tagjainak az eddigi munkát, mivel érintettek a szavazásban, így a szavazás lebonyolítását egy 3 fős Szavazatszámláló bizottságnak kell átadni.
A szavazás titkos, az előkészített papírokon kell szavazni: a szavazat akkor érvényes, ha a jelölő bizottság által felsorolt jelölt neve mellé a szavazó az igen oszlopba x-et tesz, vagy a nem oszlopba tesz x-et, de akkor ki kell töltenie, kire szavaz helyette. A legtöbb szavazatot kapott jelölt nyeri el a tisztséget.
A Szavazatszámláló bizottságba a tagság megválasztja: Tassy Andrást, Mezei Jánost és Metzker Pált.
A szavazás eredménye: Szecsődi Ferenc 18 igen, 1 érvénytelen szavazat,
Cseke László 8 igen, 1 nem szavazat,
Lendvai Tamás 10 igen szavazat,
Délczeg Zoltán 5 igen, 1 érvénytelen szavazat,
Blaszauer Róbert 13 igen szavazat,
Juhász Zoltán 19 igen szavazat,
Tassy Andrásné 19 igen szavazat.

2017/09.sz. Határozat: A tisztújító taggyűlés 2017.05.09-én két évre megválasztotta
Szecsődi Ferencet elnöknek, Blaszauer Róbertet, Juhász Zoltánt
és Lendvai Tamást alelnöknek és Tassy Andrásnét titkárnak.
5. Napirendi pont.
Az új vezetőség az „ars poetica”-ját, az Egyesület terveit és programjait a következő taggyűlésén Szecsődi Ferenc elnök jelenlétében határozza meg a tagság javaslatai, aktív közreműködése, és a szakosztályok együttműködése alapján.
Kónya Lajos elmondja, hogy ebben az évben is lesz Kézműipari kiállítás, és lesz Mondomusica, ahol a zongorás kiállítás kb.akkora területen lesz, mint a vonós hangszer kiállítás, valamint várható meghívás kiállításra idén is a Károlyi Kastélyba.

6. Napirendi pont.
Május 9-én az összes pénzeszközünk 1.425eFt volt, ehhez Tassyné 75eFt tagdíjat szedett be a taggyűlés során, kéri a tagokat a tagdíjak rendszeres fizetésére.
Az SZJA 1% felajánlását köszönjük azoknak, akik eddig az Egyesületünket választották, kérjük továbbra is támogassanak bennünket.
Az e-bevalláshoz kiküldtük a NAV-tól kapott levelet minden tagunknak.

Rácz Pál kéri a tagságot, aki tud, vegyen részt Komlós Péter Kossuth-díjas hegedűművész, tiszteletbeli tagunk temetésén június 1-jén az Új köztemetőben. Honlapunkon megemlékezünk róla.

Kónya Lajos valamennyi napirendi pont megtárgyalására tekintettel bezárja a taggyűlést.

Budapest, 2017. május 9.

……………………………………......... …...……………………………………
Lendvai Tamás Tassy Andrásné
az Egyesület alelnöke Titkár, jegyzőkönyvvezető………………………………………… …………………………………………
Blaszauer Róbert Délczeg Zoltán
Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő
Last edit: 7 years 1 month ago by tassymari.

Please Belépés to join the conversation.

Time to create page: 0.252 seconds
Powered by Kunena Forum