Helyszín: Budapest, I. ker. Mészáros u.10.

Kezdő időpont:    2014. szeptember 15. 17 óra

Jelen vannak:       a jelenléti ív szerint összesen 23 fő, ebből 21 fő rendes és

társult tag, 2 tiszteletbeli tag, meghívott tagjelölt és az előadó ügyvédek

 

 

Lendvai Tamás alelnök köszöntötte a jelenlévő tagokat, Dr. Kovács V. Gábor és Dr. Bágyi Zoltán ügyvéd urakat, és Szebeni Endre tiszteletbeli tagjelöltet. Ismertette a napirendi pontokat, amelyet a meghívóban is közöltünk:

 

Napirendi pontok:

 

1.  Az Egyesületünk Alapszabálya változásainak és a közhasznúsági eljárás végleges jogi rendezésének megbeszélése és elfogadása.

Előadó: Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd

2.  Tájékoztató a Smart Specialisation Strategy, az EU források S3 feltétel rendszerének magyarországi stratégiája kidolgozásában történt minisztériumi megbeszélésekről, ehhez kapcsolódóan a hangszerész szakma érdekképviseletének és jövőképének kialakításáról.

Előadó: Domonkos Máté

3.  A Hangszerész Szövetség érdekképviseleti aktivitásáról, a tervezett sajtótájékoztatóról és a szervezet médiakampányáról, az ezzel kapcsolatos célokról, várható eredményekről. Előadó: Domonkos Máté

 

4.  Beszámoló a szászrégeni II. Nemzetközi Hegedűkészítők Versenyéről.

Előadók: Baki Róbert, Kónya Lajos

5.  Pénzügyi helyzetünk, tagdíjtartozások.

Előadó: Tassy Andrásné

6.  Egyebek, -tiszteletbeli tagok felvétele,

-az iskolai alapítvány kérdése,

-pályázati beszámoló,

-konferencia szervezés .

 

 

A rendkívüli taggyűlés technikai bonyolítását az ügyvéd urak irányították, amely szerint az alábbi tisztségeket kellett megszavazni:  - levezető elnök :   Lendvai Tamás

 

- jegyzőkönyvvezető: Baki Róbert

- jegyzőkönyv hitelesítő: Müller György és Vékes József.

A jelenléti ívet a tagok aláírták, a helyettesítésekhez a meghatalmazásokat átadták.

 

 

Lendvai Tamás megállapította, hogy a szavazatképes tagokból jelen volt 21 fő, meghatalmazást küldött 5 fő, így 26 fővel a korábbi Alapszabály szerint a taggyűlés határozatképes.

 

A taggyűlés tisztségviselőit a tagság nyílt szavazással egyhangúan megszavazta.

 

Lendvai Tamás levezető elnök a napirendi pontok részletes tárgyalása előtt a tiszteletbeli tagok felvételét indítványozta.

Cseke László elmondta, hogy a zongora és cimbalom szakosztály nevében felkérte Szebeni Endre aranykoszorús zongorakészítő mestert és Jancsó István cimbalomkészítő, arany fokozatú cimbalomszakértőt, hogy csatlakozzanak a Magyar Hangszerész Szövetség Egyesülethez tiszteletbeli tagként, méltatva szakmai eredményeiket, elismertségüket. Bár az Alapszabály szerint a tiszteletbeli tagoknak nincsen szavazati joguk, de a szakosztályon belül teljes körű jogokat élveznek.

A tagság nyílt szavazással egyhangúan megszavazta a 2 szakember tiszteletbeli tagságát.

 

 

Napirendi pontok:

 

 

1. Domonkos Máté néhány szóval bemutatta a tagságnak dr. Kovács V. Gábor ügyvéd urat és ismertette az ügyvéd-váltás indokai.

Dr. Kovács V. Gábor tájékoztatta a tagságot arról, hogy Domonkos Máté elnökké választása és beiktatása még dr. Janda Balázs közreműködésével megtörtént a bíróságon, de a többi változást, módosítást egy 4 oldalas hiánypótló levéllel visszaküldte a bíróság. Ezek nagy része formális kérdés volt, de néhány felmerült további kérdést is módosítani kellett. Ezeket Tassynéval törént egyeztetések alapján vették bele az Alapszabályba, amelyet Tassyné mindenkinek elküldött emailben. Néhány lényeges módosítást kiemelt, pld: a határozatképességhez a szavazóképes tagság 1/3-a szükséges, bekerült röviden az iratbetekintés rendje, a taggyűlésre kiértesítést megelőző napok számát felére csökkentettük, stb., illetve ahhoz, hogy közhasznú szervezetként megmaradhassunk, milyen konkrét feladatot, törvényi meghatározást kell az alapszabályba bevenni.

Lendvai Tamás,  –mivel kérdés nem volt- megszavaztatta a módosítások elfogadását.

A tagság nyílt szavazással egyhangúan megszavazta az MHSZE Módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

 

 

2-3. Domonkos Máté az elmúlt hónapok eseményeinek és a jövőbeni elképzeléseknek ismertetéséhez felkérte Müller Györgyöt, mint a Hangszerkészítő Szövetség elnökét számoljon be a pályázati támogatás tapasztalatairól és a jövőbeni elképzelésekről.

Müller György elmondta, hogy a 1,8 milliós szakmai pályázati támogatás felhasználása és az ezzel kapcsolatos beszámoló elkészítése megtörtént. A gyakorlati végrehajtás sok nehézségbe ütközött, az eredeti célt, azt hogy a nehezebb helyzetben élő hangszerkészítőkön segítsünk, nem lehetett maradéktalanul megvalósítani, mivel sok esetben nekik nem volt szakmai kapcsolatuk a zeneiskolákkal, akiknek a hangszerjavítás felét kellett állniuk a pályázati előírás szerint. Azt is meg kellett tapasztalniuk, hogy a kormányzati szervezetek, hatóságok mennyire nincsenek képben a hazai hangszerkészítés, a hangszerészet vonatkozásában, nincs információjuk, nem ismerik a szakmát.

Ezért a Szövetség újabb NEA-s pályázatot adott be és nyert 300000,-Ft-ot, amelyből konferenciát akar szervezni a hangszerészet múltjáról, jelenéről és jövőjéről, lobbi tevékenységet indítani a hangszerészeti tevékenység megismertetésére és elfogadtatására a minisztériumi szakemberek, a kormányzati tényezők számára.  Novemberben tervezünk egy félnapos konferenciát, ahová őket akarjuk meghívni. A helyszín még nincs meghatározva.

Cseke László a konferencia megrendezéséhez saját bemutató termét ajánlotta fel.

Domonkos Máté Tájékoztatott az S3 Smart intelligens szakmai szakosodási programról, amellyel kapcsolatosan egy minisztériumi projektkoordinátor úr keresett meg bennünket. Tárgyalásokat folytattunk vele ezzel kapcsolatosan a hangszerészet mai helyzetéről, az S3 EU-s programba való bekapcsolódási lehetőségekről. A megkezdett közös gondolkodást és a tárgyalásokat tovább kell folytatni, a kompetens személyeket fel kell kutatni. Jellemző a mai helyzetre, hogy akivel elkezdtük a tárgyalásokat, már nem a minisztérium kötelékében dolgozik.

Továbbá, beszámolt egy -  a hangszerész szakmát nagyon kellemetlenül érintő - ügyről, nevezetesen arról, hogy az igazságügyi szakértés módosításakor nem kérték ki, ill. nem vették figyelembe a Szövetség véleményét. Több levelet írtak, próbáltak változtatni a döntésen, de nem tudtak érdemben eredményt elérni.

Semmelweis Tibor véleménye az, hogy az igazságügyi szakértői jegyzékbe egyáltalán nem vettek be hangszerkészítő szakembert. Ő is lépett személyesen ez ügyben a Minisztériumban, választ nem kapott, az orgonásoknál valaki rajta van a szakértői listán, de az sem szakember.

Guminár Tamás véleménye szerint is az igazságügyi szakértés politikai kérdés lett, elfogadhatatlan dolgok folynak Magyarországon ez ügyben. Egy tollvonással megszüntetik a hangszer-szakértést, a mestervizsgát nem fogadják el, stb. Ez azért van, mert nem tudnak rólunk semmit!!!!

A művészeti fórumokhoz is kapcsolódnunk kell és együttesen fellépnünk!!!

Domonkos Máté szerint mindez azt erősíti meg, hogy hatásos eszközökhöz kell folyamodni, fel kell használni a sajtót.  Elismerést kell szolgáltatni régi híres hangszerkészítőinknek, meg kell ismertetni a magyar hangszerészet múltját és a jelenlegi helyzetét az állami szervekkel, be kell mutatkoznunk. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a hangszervásárlási pályázatoknál a magyar hangszerkészítőket meg sem hívják. Nyomás alá kell helyeznünk az érintetteket, sajtótájékoztatót kell tartanunk, ahová neves szakújságírókat hívunk meg. A sajtótájékoztatót október elejére, a konferenciát a Szövetséggel novemberre tervezzük, ahová rangos embereket, jó nevű előadókat kívánunk meghívni.

 

 

4. Baki Róbert beszámolt a szászrégeni II. Nemzetközi Hegedűkészítő Versenyről, elmondta, hogy 7 tagunk vett részt a versenyen, az elnökségbe Semmelweis Tibort is meghívták, a zsűri elnöke a fiatal Morassi volt. Két díjat is elhoztunk, Kónya Lajos brácsája II. díjat nyert, Vékes József pedig oklevelet kapott a verseny legidősebb résztvevőjeként első hegedűjére. A verseny szervezésében voltak még hiányosságok, de az ellátás és a vendégszeretet mindenben felülmúlhatatlan volt most is.

Semmelweis Tibor hozzászólásában méltatta Gliga úr nagyvonalú vendégszeretetét, a jól szervezett, családias légkörű programokat, a verseny szervezői azonban még a kezdeti hiányosságokkal és a tapasztalatlansággal küszködtek. Cikk jelent meg a hzo-n és a saját honlapunkon is sok képpel.

 

 

5. Tassy Andrásné az MHSZE ez évi pénzügyi beszámolóját a január 1. és augusztus 31. időszakra készítette el és mutatta be. A nyitó eszközök állománya 1665eFt volt január 1-én, ebből lekötött betét 561eFt. Az év során befolyt tagdíj 415eFt és BKIK támogatás 600eFt volt. A bécsújhelyi Bösendorfer cégnél a tanulmányi kiránduláshoz, valamint a mittenwaldi és a szászrégeni versenyek hangszerszállítási és reprezentációs költségeihez 187eFt-tal járultunk hozzá. Az adminisztrációs és egyéb költségek (ügyvédi díjak, szövetségi tagdíj, könyvelés, útiköltség térítés, stb) címén összesen 495eFt-ot fizettünk ki. Tagdíjkintlévőségeink 306eFt, ebben kétéves elmaradások is vannak, amelyeket évvégéig rendezni kell. Ennek, valamint a még várható ez évi költségek figyelembe vételével az év végi várható záró pénzeszköz 1923eFt.

Jelenlévők a pénzügyi beszámolót nyilt szavazással egyhangúan elfogadták.

 

 

6.Az egyebekben Lendvai Tamás tájékoztatást adott arról, hogy a Művészeti Szakképzések Szövetsége (MÜSZA) pályázaton kb.250 mill.Ft-ot nyert tanfolyamok, kurzusok, konferenciák szervezésére. Ennek keretében 2015 márciusában a Zeneakadémián hangszerész-zenész konferenciát és kiállítást szeretnénk szervezni. Ez a magyar hangszerészet bemutatására nagy lehetőséget adhat.

Továbbá felvetette, hogy a 2004-ben létrehozott Magyar Hangszerészképzésért Alapítvány sorsát kellene eldönteni, amihez a tagok véleményét és az ügyvéd segítségét kérte. Az alapítvány, amelyet 1mill.Ft alaptőkével Semmelweis Tibor alapított, azzal a céllal jött létre, hogy az alaptőke kamataiból minden évben díjazza a legjobb tanárt és a legjobb tanulót. A banki kamatok drasztikus csökkenése miatt ez már így nem működik, az adminisztrációs költségek miatt ráfizetés van.

Dr. Kovács V.Gábor szerint az alapító okiratot jobban meg kell ismerni, megszüntetés, vagy beolvasztása lehetséges-e az MHSZ-be.

Több tag hozzászólt ötletekkel, a felhasználás további céljainak felvetésével, végül is azt fogalmazták meg, hogy az ügyvéd úr nézze meg a jogi eljárást, de lehetőség szerint ne a megszüntetése legyen a megoldás.

Baki Róbert javasolta a 2015 évi konferenciát nemzetközi hangszerkiállítással együtt rendezni.

Semmelweis Tibor kérte a lehetőségek tisztázását, milyen összegből gazdálkodhatunk. Javasolta, a neves előadók között hívjunk külföldi előadókat, pld a markneukircheni iskola igazgatóját.

Cseke László elmondta, hogy beindították a magyar cimbalom hungarikummá  minősítési eljárását, ezzel a tagok egyetértettek.

 

Lendvai Tamás bezárta a taggyűlést.

 

 

2014. szeptember 17.

 

Tassyné